DATA OCH PILOTGÅRDAR

De kolinlagrande odlingsmetodernas inverkan på kolinlagring, skörden samt på åkerns andra egenskaper undersöks på hundra Carbon Action pilotgårdar. I Field Observatory kan du i nära realtid följa med vad som sker på ca 20 av dessa Carbon Action pilotgårdar samt på tre intensivgårdar med hjälp av data som samlats in med marksensorer och satelliter, och inom nära framtid även med hjälp av prognoser från kolinglagringsmodeller.

Med hjälp av mätdatat kan vi följa med vegetationstillväxten och se hur olika åkrar reagerar på förändrade väderförhållanden. Varje gård spelar en viktig roll inom forskningen och utvecklingen av kolinlagrande odlingsmetoder samt i förbättringen av att lagra kol i jordbruksmark. Resultaten hjälper dessutom jordbrukarna att förbättra vegetationens och markens motståndskraft i det förändrande klimatet. Mätningsdata från åkrarna publiceras varje år i Zenodo -tjänsten (sökord ”Carbon Action”). Materialet kommer också att finnas i Field Observatory.

På intensivgårdarna i Qvidja, Ruukki och Haltiala utförs dessutom mikrometeorologiska mätningar på kolflödet, samt samlas in data med hjälp av flera olika sensorer som finns utsatta på gårdarna. Pilotåkrar utvecklas konstant och nya pilotgårdar tilläggs tillsammans med Carbon Action -samarbetspartners.

OM MÄTNINGSDATAT

Field Observatory samlar in data på olika sätt:

Offline mätningar på åkrar och laboratorier: Jordprover har samlats in från gårdar varje år sedan 2019. Jordprover möjliggör att se förändringar i mängden organiskt material i marken, mikrober, näringsämnen och markens fysiska egenskaper. Jordproverna kompletteras med mätningar från markens struktur och vegetationens tillstånd.

Online mätningar med marksensorer: Varje Carbon Action -pilotgård är utrustat med fyra stycken marksensorer (TEROS-12, Meter Group) som mäter markens fuktighet, temperatur och salthalt. Sensorerna överför mätdata varje timme via Lora/WAN -nätverket.

Soil sensors

Online mikrometeorologiska virvelkovariansmätningar (Eddy-covariance): På intensivgårdarna (Qvidja, Ruukki och Haltiala) följs förändringarna i koldioxid, vatten och energin mellan markens ekosystem och atmosfären noggrant med hjälp av mikrometeorologiska mätningar. Mätningarna görs med hjälp av thee-axis sonic anemometern och enclosed-path infraröd-analysatorn. Flödesmaterialet lappas med en algoritm som utvecklats vid Meteorologiska institutet. Observera, att det lappade (gap-filled) materialet framställs med en daglig korrigeringsmetod som inte motsvarar den slutliga kvaliteten på den överlappning som görs i slutet av varje år. Mer information om flödesmaterialet fås från personerna som ansvarar för pilotgårdarna (kontaktuppgifter hittas på pilotgårdarnas sidor). Väderdata på intensivgårdarna samlas in med mätinstrument som finns på gårdarna året om.

Meteorologiska institutets öppna data: Väderobservationer för Carbon Action -gårdarna, t.ex. nederbörd, luftens temperatur, relativ luftfuktighet och vindstyrka och -riktning, fås alltid från den närmaste FMI väderstationen. FMI öppen data

Sentinel-2 data: Alla forskningsområden övervakas med hjälp av data från Sentinel-2 satelliter. Det högupplösta och multispektrala satellidatat från Sentinel-2 hämtas från molntjänsten Google Earth Engine. Det normaliserade vegetationsindexet (NDVI) och bladarealindexet (LAI) beräknas från satellitdata. Satellitmaterial uppdateras i bästa fall varannan dag, beroende på molnigheten.

Fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR): PAR -värden för Carbon Action -gårdarna fås från det öppna datat i Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) Radiation Service.