CARBON ACTION -PLATTFORMEN

I Carbon Action jobbar forskare, jordbrukare och företag tillsammans för att förbättra det klimatsmarta, regenerativa och produktiva jordbruket. Hundra utvalda Carbon Action -jordbrukare undersöker olika sätt att förbättra markens välmående och öka kolinlagringen på sina åkrar. Samarbetet mellan jordbrukare och forskare säkerställer att forskningsresultaten är praktiskt genomförbara och att kunskapen utbyts mellan riktiga gårdar och vetenskapen.

Field Observatory synliggör denna forskning och utvecklingsprocessen i realtid. Forskningsarbetet inkluderar samarbete med jordbrukare för att utveckla regenerativa jordbruksmetoder som förbättrar markens välmående samt kolinlagringen. Dessutom förser Field Observatory Carbon Action -jordbrukarna med information om sina egna åkrar.

Avsikten med forskningen i Carbon Action är att utveckla en pålitlig och praktisk kvantifierings- och verifieringsmetod för kolinlagringen och klimatpåverkan. Denna metod kombinerar olika mätningar och modellering. Verifiering av kolinlagringen i marken och klimatpåverkan är nödvändigt för vilken utspridd användning av metoderna som helst.

Bland annat används mark- och mikrobanalyser, mätningar i växtmångfalden, atmosfäriska mätningar samt modellering för att undersöka och förstå kolflödet- och bindningen på undersökningsgårdarna. Näringsämnenas lagring och kopplingar till biodiversiteten undersöks också. Ekonomiska och politiska analyser genomförs i Carbon Action för att utveckla genomförbara, effektiva och praktiska lösningar för kolinlagrande jordbruk.

CARBON ACTION SIKTAR MOT FLERA FÖRDELAR

Carbon Action siktar på mångnyttiga resultat: bättre skördar, ökad biologisk mångfald och resiliens, begränsning av klimatförändring och minskning av utsläpp i vattendrag och i Östersjön.

CARBON ACTION -PLATTFORMENS SPECIFIKA MÅL ÄR ATT:

  • Mark- och växtprosesser: Hur stöder man kolinlagringen och bildandet av långlivade kolformer?
  • Jordbruksmetoder: Hur kan man förbättra jordbruksmetoder som effektiverar markens kolinlagring, markens välmående och produktivitet, mångfalden, minskning av utsläpp och kvaliteten på jordbruksprodukterna?
  • Verifiering: Hur kvantifierar och verifierar man kolinlagringen och andra klimatpåverkan?
  • Ekonomi och styrning: Hur främjar man med hjälp av ekonomi och politik vetenskapsbaserade, praktiska lösningar för klimatsmart jordbruk?

Läs mera på Carbon Action sidorna.