KOLINLAGRING

Effektiv kolinlagring i marken spelar en viktig roll i att hejda klimatförändringen. Förutom att kolinlagringen minskar mängden koldioxid i atmosfären, så förbättrar den också markens hälsa och skörden.

Marken lagrar stora mängder kol. Globalt innehåller marken två till tre gånger mera kol jämfört med atmosfären eller med växtligheten. Markens organiska material härstammar från nedbrutna växter. Mängden organiskt material i marken spelar en viktig roll i jordmånens fysiska, kemiska och biologiska egenskaper. Mängden organiskt material i marken minskar dock över hela världen på grund av intensiva jordbruksmetoder och den långvariga omformningen av skog, torv och gräsmarker till jordbruksmark. Denna nedåtgående trend kan dock vändas genom att övergå till kolinlagrande odlingsmetoder som ökar kolmängden i marken, minskar markbearbetning och förbättrar mikrobaktiviteten i marken.

I Finland uppskattas kolinlagringspotentialen i endast mineralmarker vara ca fem miljoner ton koldioxid per år. Det är nästan tio procent av landets koldioxidutsläpp, alltså lika mycket som utsläppen från alla personbilar.

Field
INSAMLING AV DATA

Data som vi får från pilot- och intensivgårdarna används för att utveckla ekosystemmodeller, som vi använder för att simulera och estimera mängden, additionaliteten och beständigheten av bundet kol. Med hjälp av denna info försöker vi svara på följande frågor:

  • Vilka kolinlagrande odlingsmetoder fungerar bäst i olika jordmån samt klimatförhållanden och hur påverkar dessa kvaliteten på markens välmående samt skörden?
  • Hur mycket kan dessa odlingsmetoder öka kolinlagringen och hur stor är dess klimatpåverkan?
  • Är övergången till kolinlagrande odlingsmetoder ett kostnadseffektivt sätt att hejda klimatförändringen?
  • Hur fungerar markens mikrobekosystem och hur påverkas de av kolinlagrande odlingsmetoder?