KOEASETELMAT JA TUTKIMUSPAIKAT

Kuinka erilaiset hiiliviljelytoimenpiteet ja maanmuokkausmenetelmät vaikuttavat hiilitaseeseen, satoon ja muihin ekosysteemin toimintoihin? Olemme perustaneet useita koeasetelmia ja monitorointisysteemejä erilaisille tiloille vastataksemme näihin kysymyksiin.

Jokaisella Carbon Action -tilalla testataan yksilöllisesti räätälöityjä hiiliviljelytoimenpiteitä 1,5 hehtaarin (ha) koealalla. Verrokkina toimii 1,5 ha ala, jossa viljelyä on jatkettu entiseen tapaan. Jokaista toimenpidettä testataan useammalla tilalla, sillä tulokset vaihtelevat maaperän laadusta, viljelijästä ja pellon sijainnista riippuen. Pelto-Observatoriossa on nähtävillä 20 Carbon Action -maatilaa yhteensä noin 100 tilasta.


Lisäksi Pelto-Observatoriossa voi tarkastella useita muita tutkimusaloja pelloilla, metsissä ja kaupunkien viheralueilla.

PELTO-OBSERVATORIO KERÄÄ TIETOA USEISTA LÄHTEISTÄ

Ekosysteemin toiminnot ja kyky sitoa hiiltä riippuvat useasta eri tekijästä. Pelto-Observatoriossa yhdistämme mittauksia ja tietoa monista lähteistä.

MAANÄYTTEET JA LABORATORIOANALYYSIT

Olemme keränneet maanäytteet kaikilta Advanced Carbon Action -tiloilta vuosittain vuodesta 2019 lähtien. Olemme analysoineet näytteet erilaisilla laboratoriomenetelmillä maaperän orgaanisen aineen, ravinteiden, fysikaalisten ominaisuuksien ja mikrobiston muutosten seuraamiseksi. Lisäksi olemme havainnoineet maaperän rakennetta ja kasvillisuuden ominaisuuksia pelloilla.

MAAPERÄN MITTAUKSET

Advanced Carbon Action -tiloilla ja intensiivisillä tutkimuspaikoilla mitataan maaperän olosuhteita, kuten kosteutta, lämpötilaa ja suolapitoisuutta jatkuvatoimisilla antureilla.

SÄÄDATA

Haemme säätietoa lähimmältä Ilmatieteen laitoksen sääasemalta tai Ruotsin Ilmatieteen laitoksen asemalta, jos tutkimuspaikalla ei ole omaa sääasemaa.

SATELLIITTIAINEISTOT

Seuraamme kaikkia tutkimusaloja Sentinel-2 -satelliitin avulla laskeaksemme normalisoidun kasvillisuusindeksin (NDVI) ja arvioidaksemme lehtipinta-alaindeksiä (LAI). Tiedot ja kuvat haetaan Google Earth Engine -tiedonhallinta-alustalta ja Amazon Web Services:n Open Data -rekisteristä. Indeksit päivittyvät joka toinen päivä, jos saatavilla olevat kuvat täyttävät laatukriteerit. We monitor all sites using Sentinel-2 mission high-resolution multispectral images to calculate the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and estimate Leaf Area Index (LAI).

KASVIHUONEKAASUJEN JA ENERGIATASEEN MITTAUKSET

Intensiivisillä tutkimuspaikoilla mittaamme kasvihuonekaasujen, veden ja energian virtauksia ekosysteemin ja ilmakehän välillä jatkuvatoimisella pyörrekovarianssi -menetelmällä. Menetelmä perustuu kymmenen kertaa sekunnissa tehtäviin mittauksiin pystysuuntaisesta tuulen nopeudesta ja kasvihuonekaasujen pitoisuuksista. Ilmatieteen laitoksen algoritmi suodattaa virheelliset mittaukset automaattisesti kerätystä aineistosta ja täyttää mittausaineiston aukot. Automaattisen suodatuksen ja aukkojen täytön vuoksi Pelto-Observatoriossa julkaistu data on alustavaa ja se analysoidaan vielä tarkemmin ennen tieteellistä julkaisemista. Lisätietoja pyörrekovarianssimittauksista voi tiedustella osoitteesta fieldobservatory@fmi.fi.

FOTOSYNTEETTISESTI AKTIIVINEN SÄTEILY

Haemme datan fotosynteettisesti aktiivisesta säteilystä Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) Radiation Service -palvelusta, jos emme mittaa sitä paikan päällä.