HUR FÖRÄNDRAS KOLINLAGRINGEN PÅ FÖRSÖKSGÅRDEN?

På gården kombineras bete, åkrar och skog på bästa möjliga sätt. Qvidjas åkrar odlas med fokus på kolinlagring genom att använda förnybara produktionssatsningar och minimala mängder bekämpningsmedel. Kolinlagrande jordbruk inleddes genom att förbättra markstrukturen med hjälp av vallodling.

Åkrarna har övergått till växelbruk där inhemska arter och växter som binder kväve spelar en viktig roll. Växtföljden utnyttjar växter med olika egenskaper som kompletterar varandra och bidrar till markens biologiska mångfald och dess förmåga att binda kol. Detta förbättrar markstrukturen och hjälper till att hålla oönskade växter i styr. Målet är att hålla marken täckt av vegetation året runt. Markbearbetning minimeras eftersom bearbetning frigör kol till atmosfären och försämrar växternas förmåga att binda kol.

Välhanterat roterande bete är ett av de mest effektiva sätten att binda kol på jordbruksmark. Hästar, höglandsboskap och får betar på Qvidjas mark. Urvalet av djur beaktar helhetssystemet och gårdens grundläggande principer. Kombinationen av hästar, nötboskap och får säkerställer bästa bete och utnyttjande av foder, exempelvis för att kontrollera parasiter. När bete, åkrar och skog kombineras på bästa möjliga sätt optimeras bevarandet av biologisk mångfald.

KORT OM MÄTNINGAR

På Qvidja gård finns mätstationer som kontinuerligt mäter mängden kol som åkrarna binder eller avger. Dessa mätningar möjliggör kvantifiering av kolinlagring i marken.

Dessutom följer man med förhållandena i marken, som temperatur och fuktighet, med hjälp av marksensorer. Växtligheten på åkrarna analyseras med hjälp av satellitbilder.

Utöver mätningarna studeras kolinlagring genom att kombinera det insamlade data med matematisk modellering. Världens första dagliga prognos för kolinlagring på vallåkrar skapas på Qvidja gård genom modellering och mätningar.

För mer detaljerad information om Qvidjas mätningar, vänligen utforska vidare.