HUR FÖRÄNDRAS KOLLAGRINGEN PÅ FORSKNINGSPLATSEN VIK?

Viks försöksgård fungerar som en plattform för forskning, utbildning och kommunikation för Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Gården äger åkermark för foderproduktion, gräsensilage och betesmark för ca 60 mjölkkor och är belägen mitt i Viks rekreations- och kampusområde.

Läs mera om Viks försöksgård: Viikki Research Farm | University of Helsinki.